• Regulamin

Regulaminy

Regulamin Sklepu Internetowego Formelo link

 

§ 1 Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin okreœla ogólne warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajduj¹cym siê pod adresem elektronicznym www.formelo.pl Niniejszy Regulamin zosta³ sporz¹dzony w oparciu o powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego, a w szczególnoœci o przepisy: 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z póŸn. zm.), 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827), 4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Na potrzeby niniejszego Regulaminu poni¿szym pojêciom przypisuje siê nastêpuj¹ce definicje: a) Sprzedawca – Zpchocolate Zbigniew PrzewoŸnik adres Bielsko Bia³a ul Trzech Diamentów 12 kod 43-300 nip 9372300453 jest, w³aœciciel sklepu internetowego dostêpnego pod adresem elektronicznym www.formelo.pl, prowadz¹cy za jego poœrednictwem wysy³kow¹ sprzeda¿ Towarów. b) Sklep – sklep internetowy znajduj¹cy siê pod adresem elektronicznym www.formelo.eu, bêd¹cy w³asnoœci¹ Sprzedawcy. c) Zamawiaj¹cy – osoba fizyczna – w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹, dokonuj¹ce zakupów w Sklepie. d) Konsument – osoba fizyczna dokonuj¹ca zakupów w Sklepie w celu niezwi¹zanym bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹. e) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep za pomoc¹ sieci Internet, na warunkach okreœlonych w niniejszym Regulaminie. f) Zamówienie – czynnoœæ skutkuj¹ca zawarciem umowy sprzeda¿y bez jednoczesnej obecnoœci Stron, dokonywana za pomoc¹ Koszyka i poprzedzona wyborem Towaru, form¹ P³atnoœci oraz dostawy. g) Koszyk – formularz elektroniczny, za poœrednictwem którego Zamawiaj¹cy dokonuje Zamówienia. h) Rejestracja – czynnoœæ polegaj¹ca na przes³aniu Danych, w tym danych osobowych Zamawiaj¹cego, w celu za³o¿enia Konta. i) Dane – dane Zamawiaj¹cego, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji z³o¿onego Zamówienia i/lub dokonania Rejestracji w Sklepie. j) Konto – utworzony po dokonaniu Rejestracji indywidualny panel U¿ytkownika, do którego ma on dostêp za pomoc¹ loginu i has³a, umo¿liwiaj¹cy m.in. dokonywanie zakupu Towarów. k) U¿ytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, której ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹, posiadaj¹ca Konto w Sklepie. l) Odwiedzaj¹cy – ka¿dy, kto przegl¹da zawartoœci strony internetowej Sklepu, w tym tak¿e Zamawiaj¹cy i U¿ytkownik. m) Cena – kwota nale¿na Sprzedawcy z tytu³u zakupu Towaru, wyra¿ona w z³otych polskich i oznaczona jako kwota brutto, zawieraj¹ca podatek od towarów i us³ug (VAT); Cena nie zawiera Kosztów dostawy. n) Koszty dostawy – koszty dostarczenia zamówionego Towaru, które ponosi Zamawiaj¹cy. o) P³atnoœæ – czynnoœæ polegaj¹ca na zap³acie nale¿noœci z tytu³u z³o¿onego Zamówienia, obejmuj¹ca Cenê oraz Koszty dostawy, w sposób okreœlony przez Zamawiaj¹cego przy sk³adaniu Zamówienia. § 2 Ogólne warunki œwiadczenia us³ug drog¹ elektroniczn¹ Sk³adanie Zamówieñ w Sklepie odbywa siê przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniaj¹cego przetwarzanie i przechowywanie, a tak¿e wysy³anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422). W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu niezbêdnym jest posiadanie urz¹dzenia z dostêpem do sieci Internet oraz wyposa¿onego w przegl¹darkê internetow¹. W celu prawid³owego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urz¹dzenie Odwiedzaj¹cego powinno mieæ w³¹czon¹ opcjê plików „Cookies”. Przed rozpoczêciem korzystania ze strony internetowej Sklepu, a w szczególnoœci przed dokonaniem Rejestracji w serwisie, Odwiedzaj¹cy zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z treœci¹ niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatnoœci serwisu i zaakceptowaæ postanowienia w nich zawarte. Zawartoœæ stron Sklepu stanowi w³asnoœæ Sprzedawcy i jest prawnie chroniona. Zdjêcia Towarów znajduj¹cych siê na stronach Sklepu maj¹ charakter przyk³adowy i s³u¿¹ wy³¹cznie ekspozycji. Odwiedzaj¹cy powinien powstrzymaæ siê od jakichkolwiek dzia³añ mog¹cych utrudniæ lub zak³óciæ funkcjonowanie Sklepu. Odwiedzaj¹cy przyjmuje do wiadomoœci, ¿e jakiekolwiek dzia³anie polegaj¹ce na próbie destabilizacji witryny Sklepu mo¿e zostaæ uznane za przestêpstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego. Odwiedzaj¹cy zobowi¹zany jest do powstrzymania siê od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treœci o charakterze bezprawnym. Sprzedawca informuje, ¿e korzystanie z us³ug œwiadczonych za pomoc¹ strony internetowej Sklepu mo¿e wi¹zaæ siê ze standardowym ryzykiem wynikaj¹cym z korzystania z sieci Internet, w celu zminimalizowania ryzyka zaleca siê przedsiêwziêcie odpowiednich kroków zabezpieczaj¹cych komputer lub inne urz¹dzenia Odwiedzaj¹cego przed ryzykiem wynikaj¹cym z korzystania z sieci Internet. Nazwy handlowe, opisy, grafiki lub znaki towarowe, w tym tak¿e logo formelo”, opublikowane na stronach Sklepu podlegaj¹ ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywaæ siê mo¿e jedynie za uprzedni¹ pisemn¹ zgod¹ Sprzedawcy. Odwiedzaj¹cy jest zobowi¹zany do powstrzymywania siê od jakichkolwiek dzia³añ naruszaj¹cych prawa w³asnoœci intelektualnej Sprzedawcy. § 3 Konto Konto powstaje na skutek dokonania Rejestracji w Sklepie. Rejestracja jest bezp³atna. Dokonanie Rejestracji w Sklepie, a co za tym idzie – utworzenie Konta, nie jest obowi¹zkowe w celu z³o¿enia Zamówienia. Zamawiaj¹cy mo¿e dokonaæ zakupu w Sklepie bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta. Utworzenie Konta odbywa siê poprzez dokonanie Rejestracji. Przed dokonaniem Rejestracji nale¿y zapoznaæ siê z Regulaminem oraz Polityk¹ Prywatnoœci i zaakceptowaæ postanowienia w nich zawarte. W celu dokonania Rejestracji nale¿y wype³niæ Formularz rejestracyjny dostêpny na stronie internetowej Sklepu, pod adresem https: w panelu „Rejestracja”. W Formularzu rejestracyjnym nale¿y podaæ nastêpuj¹ce Dane: 1) imiê, 2) nazwisko, 3) adres e-mail. Odwiedzaj¹cy dokonuj¹cy Rejestracji zobowi¹zany jest do podania prawdziwych Danych. Po wype³nieniu Formularza rejestracyjnego nale¿y klikn¹æ w ikonkê „Zarejestruj siê”, dostêpn¹ pod formularzem, w dolnym panelu witryny, co spowoduje przes³anie formularza oraz informacji w nim zawartych do Sprzedawcy, zaœ na podany w formularzu adres email U¿ytkownika przes³ana zostanie informacja potwierdzaj¹ca przes³anie Danych do Sprzedawcy (link aktywacyjny). Po klikniêciu w link aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 8 powy¿ej, Konto zostaje aktywowane. Informujemy, ¿e Has³o oraz login U¿ytkownika maj¹ charakter poufny. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa has³o powinno sk³adaæ siê z wielkich i ma³ych liter, a tak¿e zawieraæ cyfry i znaki specjalne. Posiadanie Konta umo¿liwia U¿ytkownikowi w szczególnoœci: 1) sk³adanie Zamówieñ, 2) przegl¹danie historii z³o¿onych Zamówieñ. § 4 Z³o¿enie zamówienia Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa siê za poœrednictwem Konta, po zalogowaniu przez U¿ytkownika lub te¿ bezpoœrednio – za poœrednictwem Koszyka i bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta. Ka¿dorazowo z³o¿enie Zamówienia odbywa siê przy wykorzystaniu Koszyka. Przed z³o¿eniem Zamówienia Zamawiaj¹cy dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. iloœæ, sposób dostawy oraz forma P³atnoœci. Poprzez klikniêcie w przycisk „Zamawiam” Zamawiaj¹cy wyra¿a wolê zwi¹zania siê umow¹ zawieran¹ na odleg³oœæ i akceptuje warunki sprzeda¿y, w³aœciwoœci oraz Cenê Towaru, a tak¿e zobowi¹zuje siê do zap³aty Ceny oraz Kosztów dostawy zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy. Zamawiaj¹cy przyjmuje do wiadomoœci, ¿e klikniêcie w przycisk „Zamawiam z obowi¹zkiem zap³aty” powoduje powstanie po jego stronie wzglêdem Sprzedawcy obowi¹zek zap³aty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy. Umowa sprzeda¿y zostaje zawarta z chwil¹ zatwierdzenia Zamówienia przez Zamawiaj¹cego poprzez naciœniêcie przycisku „Zamawiam”. Sprzedawca potwierdza Zamawiaj¹cemu z³o¿enie Zamówienia i zawarcie umowy przesy³aj¹c na adres poczty elektronicznej Zamawiaj¹cego potwierdzenie dokonanego Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje Regulamin, a tak¿e okreœla cechy zakupionego Towaru oraz jego Cenê, a tak¿e wybrany sposób dostawy oraz nale¿ne Koszty dostawy, jak równie¿ termin zap³aty z tytu³u dokonanego zakupu wraz ze wskazaniem danych niezbêdnych do dokonania p³atnoœci. W potwierdzeniu Sprzedawca dodatkowo okreœla termin realizacji Zamówienia. Zamawiaj¹cy wyra¿a zgodê na otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym ustêpie, w sposób w nim opisany. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7 powy¿ej, Sprzedawca przesy³a Zamawiaj¹cemu pouczenie o prawie odst¹pienia od Umowy, stanowi¹cy Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu, oraz wzór oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy, który stanowi za³¹cznik nr 1 do Regulaminu. § 5 P³atnoœci oraz dostawa Dokonanie P³atnoœci odbywa siê przed rozpoczêciem realizacji Zamówienia lub przy jego odbiorze. Sprzedawca akceptuje nastêpuj¹ce metody P³atnoœci: 1) P³atnosci Payu 2) Przedp³ata na konto – przelew tradycyjny, Sk³adaj¹c Zamówienie Zamawiaj¹cy ma mo¿liwoœæ za¿¹dania faktury VAT za zakupione Towary. Zamawiaj¹cy wyra¿a zgodê na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiaj¹cego. Dostawa Towarów odbywa siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicê, przy czym przesy³ki zagraniczne mog¹ byæ op³acane tylko przelewem bankowym na konto PLN Sprzedawcy. Koszt wysy³ki za granicê Polski jest ustalany indywidualnie dla ka¿dego zamówienia. Sprzedawca realizuje wysy³ki w dni robocze. W przypadku dostêpnoœci Towaru na stanie magazynowym czas realizacji zamówienia (tj. czas, który up³ywa od z³o¿enia zamówienia do chwili wys³ania paczki ze Sklepu) wynosi do 4 dni roboczych. Wybór sposobu dostarczenia przesy³ki dokonywany jest przez Zamawiaj¹cego podczas sk³adania Zamówienia. Podczas odbioru Towaru Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest sprawdziæ, czy Towar nie posiada uszkodzeñ mechanicznych powsta³ych podczas transportu oraz sprawdziæ, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrze¿eñ co do stanu przesy³ki Zamawiaj¹cy potwierdza w³asnorêcznym podpisem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeñ, niekompletnoœci lub innych wad Towaru Zamawiaj¹cy posiada prawo z³o¿enia reklamacji w trybie okreœlonym w niniejszym Regulaminie. §6 Prawo odst¹pienia. Zamawiaj¹cemu bêd¹cemu konsumentem przys³uguje prawo odst¹pienia od umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827). Prawo odst¹pienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przys³uguje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru przez Zamawiaj¹cego, z zastrze¿eniem ust. 4 poni¿ej. Prawo odst¹pienia wykonywa siê poprzez przes³anie oœwiadczenia w tym przedmiocie na adres Sprzedawcy okreœlony w niniejszym Regulaminie. Zamawiaj¹cy mo¿e skorzystaæ z wzoru oœwiadczenia o odst¹pieniu od umowy, który stanowi Za³¹cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powy¿ej, wystarczy skierowanie oœwiadczenia do Sprzedawcy przed jego up³ywem. Prawo odst¹pienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przys³uguje w stosunku do umów: a) o œwiadczenie us³ug, je¿eli przedsiêbiorca wykona³ w pe³ni us³ugê za wyraŸn¹ zgod¹ konsumenta, który zosta³ poinformowany przed rozpoczêciem œwiadczenia, ¿e po spe³nieniu œwiadczenia przez przedsiêbiorcê utraci prawo odst¹pienia od umowy, b) których przedmiotem œwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczêtowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo¿na zwróciæ ze wzglêdu na ochronê zdrowia lub ze wzglêdów higienicznych, je¿eli opakowanie zosta³o otwarte po dostarczeniu, c) w której przedmiotem œwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed³ug specyfikacji konsumenta lub s³u¿¹ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, d) w której przedmiotem œwiadczenia jest rzecz ulegaj¹ca szybkiemu zepsuciu lub maj¹ca krótki termin przydatnoœci do u¿ycia, e) w których przedmiotem œwiadczenia s¹ rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzglêdu na swój charakter, zostaj¹ nieroz³¹cznie po³¹czone z innymi rzeczami, f) w których Zamawiaj¹cy wyraŸnie ¿¹da³, aby Sprzedawca do niego przyjecha³ w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je¿eli Sprzedawca œwiadczy dodatkowo inne us³ugi ni¿ te, których wykonania Zamawiaj¹cy ¿¹da³, lub dostarcza rzeczy inne ni¿ czêœci zamienne niezbêdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst¹pienia od umowy przys³uguje Zamawiaj¹cemu w odniesieniu do dodatkowych us³ug lub rzeczy; W przypadku odst¹pienia od umowy Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest odes³aæ Sprzedawcy zakupiony Towar niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 14 dni od dnia, w którym odst¹pi³ od umowy. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Zamawiaj¹cy. W przypadku odst¹pienia od umowy uwa¿ana jest ona za niezawart¹, zaœ Strony zobowi¹zane s¹ wzajemnie zwróciæ to, co dotychczas œwiadczy³y. Sprzedawca potwierdza Zamawiaj¹cemu, który odst¹pi³ od umowy, otrzymanie jego oœwiadczenia w tym przedmiocie oraz zobowi¹zany jest zwróciæ Zamawiaj¹cemu, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od dnia otrzymania oœwiadczenia Zamawiaj¹cego o odst¹pieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Zamawiaj¹cego p³atnoœci, w tym tak¿e Koszty dostawy. Zwrot p³atnoœci oraz Kosztów dostawy, o którym mowa w ust. 7 powy¿ej, nastêpuje poprzez przelew œrodków na rachunek bankowy zamawiaj¹cego. Sprzedawca mo¿e wstrzymaæ siê ze zwrotem p³atnoœci, o którym mowa w ust. 7 i 8 powy¿ej, do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiaj¹cego dowodu jej odes³ania, w zale¿noœci od tego, które zdarzenie nast¹pi wczeœniej. Towar zwrócony w trybie okreœlonym w ust. 1 powy¿ej powinien zostaæ nale¿ycie zabezpieczony na czas transportu, nie mo¿e nosiæ œladów u¿ytkowania, ponad te, które mieszcz¹ siê w granicach zwyk³ego zarz¹du, uszkodzeñ oraz powinien zostaæ zwrócony wraz z kompletnym wyposa¿eniem i akcesoriami oraz dokumentacj¹ wydanymi przy jego sprzeda¿y. Koszty zwrotu ponosi Zamawiaj¹cy. Zamawiaj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ za zmniejszenie wartoœci rzeczy bêd¹ce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj¹cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku stwierdzenia wad Towaru lub jego niezgodnoœci z umow¹, Zamawiaj¹cy uprawniony jest do z³o¿enia reklamacji. § 7 Postêpowanie reklamacyjne Sprzedawca ma obowi¹zek dostarczenia Zamawiaj¹cemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiaj¹cego z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach okreœlonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku niezgodnoœci zakupionego Towaru z umow¹ Zamawiaj¹cemu przys³uguje prawo z³o¿enia reklamacji w sposób okreœlony w niniejszym Regulaminie. Reklamacje mo¿na sk³adaæ: a) Pisemnie, w formie tradycyjnej, na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Zpchocolate Zbigniew PrzewoŸnik Bielsko Bia³a ul Trzech Diamentów 12 woj. œl¹skie. 43-300 Reklamacja powinna zawieraæ dane osoby sk³adaj¹cej reklamacjê (imiê i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres email i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treœci ¿¹dania a tak¿e wskazanie formy udzielenia odpowiedzi na z³o¿on¹ reklamacjê. W miarê mo¿liwoœci reklamacje dotycz¹ce Towarów lub dostawy powinny zawieraæ równie¿ numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjêcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotycz¹cych Towaru do reklamacji powinien byæ do³¹czony orygina³ lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), przy czym nie jest to warunkiem jej rozpatrzenia. Sprzedawca rozpatruje reklamacjê w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielaj¹c odpowiedzi w sposób wskazany przez Zamawiaj¹cego w reklamacji (tj. pisemnie lub mailowo). W przypadku koniecznoœci uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wyd³u¿eniu do 21 dni, o czym Sprzedawca niezw³ocznie poinformuje Zamawiaj¹cego. Niezale¿nie od uprawnieñ wynikaj¹cych z rêkojmi za wady, Klient mo¿e wykonywaæ uprawnienia wynikaj¹ce z gwarancji, jeœli zosta³a ona na dany Towar udzielona. Zamawiaj¹cy bêd¹cy Konsumentem, który chce uzyskaæ pomoc przy za³atwieniu reklamacji, mo¿e zwróciæ siê do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, œwiadcz¹cego bezp³atn¹ pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów. Reklamowany Towar nale¿y dostarczyæ do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastêpczym gwarantuj¹cym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mog¹cymi mieæ wp³yw na uszkodzenia produktów w transporcie. Zpchocolate w³aœciciel marki Formelo nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ytkowania zakupionego towaru. Instrukcja obs³ugi towaru mo¿e byæ umieszczona na zewnêtrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwróciæ na ten fakt szczególn¹ uwagê przy rozpakowywaniu przesy³ki. Informujemy, ¿e nie przyjmujemy ¿adnych przesy³ek zwrotnych odsy³anych nam za pobraniem. Konsument mo¿e skorzystaæ z pozas¹dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeñ. Chc¹c skorzystaæ z mo¿liwoœci polubownego rozwi¹zywania sporów dotycz¹cych zakupów internetowych, Konsument mo¿e z³o¿yæ swoj¹ skargê np. za poœrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostêpnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ § 8 Gwarancja Wszystkie Towary dostêpne w Sklepie s¹ fabrycznie nowe i objête gwarancj¹. Do ka¿dego towaru do³¹czona jest dokument potwierdzaj¹cy zakup bêd¹cy podstaw¹ roszczeñ gwarancyjnych. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: wskazane przez sprzedawcê, w siedzibie Sprzedawcy lub Producenta § 9 Odpowiedzialnoœæ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za poniesione przez U¿ytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadaj¹cego ochrony antywirusowej urz¹dzenia, za pomoc¹ którego ³¹czy siê z sieci¹ Internet. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wy³¹czeniu funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzêtu lub dla poszerzenia zawartoœci Sklepu. O fakcie czasowego wy³¹czenia funkcjonowania Sklepu Sprzedawca zamieœci uprzednio informacjê na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Sklepu, do jego ca³kowitej likwidacji lub zaprzestania œwiadczenia us³ug, o czym zamieœci uprzednio informacjê na stronie Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ oraz formê Danych, w tym danych osobowych podawanych przez U¿ytkowników. § 10 Postanowienia koñcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin dostêpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajduj¹cej siê pod adresem elektronicznym www.sklep/formelo/regulamin.html, umo¿liwiaj¹cej jego pobieranie oraz wydruk. Polityka prywatnoœci stanowi integraln¹ czêœæ niniejszego Regulaminu. Za³¹czniki do Regulaminu stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w nastêpuj¹cych przypadkach: a) zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju œwiadczonych us³ug, b) zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalnoœci Sklepu, c) poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe us³ugi, d) zmiany powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa e) zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. W stosunku do zarejestrowanych U¿ytkowników, zmiana Regulaminu wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia poinformowania ich o planowanych zmianach za pomoc¹ Konta. W celu unikniêcia w¹tpliwoœci, wprowadzane zmiany nie maj¹ wp³ywu na zamówienia z³o¿one przed ich wejœciem w ¿ycie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz kosztów dostawy z zastrze¿eniem, ¿e przedmiotowe zmiany nie maj¹ wp³ywu na zamówienia dokonane przed wejœciem zmian w ¿ycie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania, odwo³ywania i zmiany akcji promocyjnych. Stronami umowy sprzeda¿y zawieranej na zasadach i warunkach okreœlonych w niniejszym Regulaminie s¹ Sprzedawca oraz Zamawiaj¹cy. Za³¹cznik nr 1 – formularz odst¹pienia od umowy. Za³¹cznik nr 2 – wzór pouczenia o odst¹pieniu od umowy